History

Office In-charge to this office till date:

सि.नं.
दर्जा
नाम, थर
देखि
सम्म
कैफियत
प्रनामनि
हेम बहादुर सिंह
२०३९।०१।०१
२०४१।०८।२०
 
प्रनामनि
पुर्ण बहादुर लामा
२०४१।०८।२०
२०४४।९।१३
 
प्रनामनि
अच्युत कृष्ण खरेल
२०४४।०९।१९
२०४६।११।१२
का.बा.
प्रनामनि
रुद्र बहादुर पाण्डे
२०४६।११।१२
२०४८।०१।०८
का.बा.
प्रनामनि
अच्युत कृष्ण खरेल
२०४८।०१।०८
२०४८।०२।१४
 
प्रनामनि
द्धारीका बहादुर श्रेष्ठ
२०४८।०२।१९
२०४९।०७।१४
 
प्रनामनि
सोमकान्त शर्मा  
२०४९।०७।१४
२०४९।११।१५
 
प्रनामनि
ढालमान थापा
२०४९।१२।०२
२०५०।०२।१८
का.बा.
प्रनामनि
ढालमान थापा
२०५०।०२।१८
२०५१।१०।०६
 
१०
प्रनामनि
गोबिन्दकर्म थापा
२०५१।१०।०६
२०५२।०३।०८
 
११
प्रनामनि
रमेश राज लामा
२०५२।०३।०८
२०५२।०७।१६
का.बा.
१२
प्रनामनि
रमेश राज लामा
२०५२।०७।१६
२०५३।११।१९
 
१३
प्रनामनि
राम बहादुर थापा
२०५३।११।१९
२०५४।०४।०८
 
१४
प्रनामनि
रामेश्वर प्रसाद खरेल
२०५४।०४।०८
२०५४।०९।१६
 
१५
प्रनामनि
 अशोक सिंह ठकुरी
 २०५४।०९।१६
 २०५५।०६।०२
 
१६
प्रनामनि
 तिर्थ कुमार प्रधान
 २०५५।०६।०२
 २०५५।०९।०६
 काज
१७
प्रनामनि
 अरुण कुमार सिंह गुरुङ्ग
 २०५५।०९।०६
 २०५६।०४।११
 
१८
प्रनामनि
ओम बिक्रम राणा
२०५६।०४।११
२०५७।०७।१२
 
१९
प्रनामनि
रविकान्त अर्याल
२०५७।०७।२२
२०५७।१२।०८
 
२०
प्रनामनि
कृष्ण बस्नेत
२०५७।१२।०८
२०५८।१०।१०
 
२१
प्रनामनि
अशोक कुमार श्रेष्ठ
२०५८।१०।१०
२०५९।०८।०६
 
२२
प्रनामनि
शेर बहादुर शाह
२०५९।०८।०६
२०६०।०७।२०
 
२३
प्रनामनि
नारायण शर्मा आचार्य
२०६०।०७।२०
२०६२।०२।१८
 
२४
प्रनामनि
रमेश कुमार श्रेष्ठ
 २०६२।०२।१८
 २०६३।०२।०८
 
२५
प्रनामनि
 सुरेन्द्र बहादुर पाल
 २०६३।०२।०८
 २०६४।०४।०४
 
२६
प्रनामनि
 कल्याण कुमार तिम्सिना
 २०६४।०४।०४
 २०६५।०६।०२
 
२७
प्रनामनि
प्रकाश कुँवर
२०६५।०६।०२
२०६६।०४।१४
 
२८
प्रवउ
ढक बहादुर कार्की
२०६६।०४।१४
२०६६।०६।०१
नि.प्र.ना.म.नि.
२९
प्रनामनि
पार्वती थापा मगर
२०६६।०६।०२
२०६६।०८।१२
काज
३०
प्रनामनि
बिमला थापा शर्मा
२०६६।०८।२०
२०६७।०९।०८
काज
३१
प्रनामनि
गणेश राज राई 
२०६७।०८।२७
२०६८।०४।२७
 
३२
प्रनामनि
बिश्वराज सिंह शाही
२०६८।०४।२७
२०६९।०७।०३
 
३३
प्रनामनि
सुशिलवरसिहथापा
२०६९।०७।०३
२०७०।०२।२९
 
३४
प्रनामनि
नारायण प्रशाद बस्ताकोटी
२०७०।०२।३०
२०७०।०९।१०
 
३५
प्रनामनि
जय बहादुर चन्द
२०७०।०९।११
२०७१।१०।१५
 
३६
प्रनामनि
राम कुमार खनाल
२०७१।१०।१५
२०७२।०५।०९
 
३७
प्रनामनि
माधव प्रसाद नेपाल
२०७२।०५।०८
२०७२।१०।२८
 
३८
प्रनामनि
विजय कुमार भट्ट
२०७२।१०।२८
२०७३।११।०९
 
३९
प्रनामनि
रोमेन्द्र सिँह देउजा
२०७३।११।०९
२०७४।०४।३२
 
४०
प्रअमनि
विजय कुमार भट्ट
२०७४।०४।३२
२०७४।०८।०६
 
४१
प्रअमनि
माधव प्रसाद नेपाल
२०७४।०८।०६
२०७४।१२।२९
 
४२
प्रनामनि
शरद चन्द
२०७४।१२।२९
२०७५।०२।२७
नि.प्र.अ.म.नि.
४३
प्रनामनि
शरद चन्द
२०७५।०२।२७
२०७५।०३।२९
 
४४
प्रवउ
विक्रम बहादुर चन्द
२०७५।०३।३०
२०७५।०४।२९
नि.प्र.ना.म.नि.
४५
प्रनामनि
सुरज के.सी.
२०७५।०४।३०
२०७६।०२।३१
 
४६ प्रनामनि तारिणी प्रसाद लम्साल २०७६।०२।३१ २०७६।१२।११  
४७ प्रनामनि उत्तम राज सुबेदी २०७७।०१।०८ २०७८/०३/०७  
४८ प्रनामनि पुरुषोत्तम कंडेल २०७८/०३/०७ हाल